De Minister van Gezinszaken

Eind 1996 kwam het CDA met het voorstel om een minister voor gezinszaken te benoemen. Een wel zeer idioot als wonderbaarlijk plan. In drie columns stelde ik mij voor waar het ministeriële sujet en zijn departement zich mee bezig moesten gaan houden. Gelukkig werd ik hier en daar geholpen door de toenmalige actualiteit

I

In de door de overheid gevorderde zendtijd spreekt tot u de minister van gezinszaken.

Goedenavond luisteraars.

Het is nog niet zo heel lang geleden dat de media zich een bult lachte om het voorstel van het CDA om een minister voor gezinszaken aan te stellen. Het Ministerie voor Gezinszaken heeft echter haar bestaansrecht bewezen. De, onder mijn hoede, gestarte campagnes sloegen in het hele land aan en ik beloof u nu alvast dat mijn departement zich inspanningen zal blijven getroosten om de vaders en moeders van Nederland bij te blijven staan in het opvoeden van onze kinderen. Het spreekt vanzelf dat een adequate bijstand van een ieder offers zal verlangen, slechts op deze wijze kunnen wij de kinderen van Nederland een zorgeloze toekomst garanderen. Volgende week zal het Ministerie van Gezinszaken dan ook een nieuwe campagne starten. Onder de welluidende titel "Een Heitje Voor Een Karweitje" zal mijn departement met richtlijnen komen ten aanzien van het zakgeld dat u als ouder wekelijks aan uw kinderen uitbetaalt. Tesamen met de nota Zakgeld '97 zullen er vaste zakgeld-tarieven vastgesteld worden.
Ook zal Gezinszaken met een wet komen waarin het betalen van kinderen voor het uitvoeren van huishoudelijke taken geregeld wordt, dit om te voorkomen dat ouders teveel betalen voor het laten wassen van de auto of het buitenzetten van de vuilcontainers. Doel van deze maatregelen is het structureel beter beheersen van de geldstroom tussen ouders en kinderen. Dientengevolge zal, vanwege de besparende werking die de regelgeving zal hebben op de ouderlijke uitgaven, de Opvoedtoeslag, welke ouders van Gezinszaken ontvangen, met dertig procent gereduceerd worden. Het geld van deze bezuiniging zal aangewend worden om een lange termijnoplossing te vinden voor het feit dat vrouwen nog immer na hun dertigste aan het stichten van een gezin beginnen, hetgeen de generatiekloof tussen oudere ouders en jonge kinderen steeds nijpender maakt. Vooruitlopend hierop zal Gezinszaken bij de verantwoordelijie departementen pleiten voor het afschaffen van de zogenaamde carrière-vrouw, tevens zal Gezinszaken in een reeks van postbus 51-spots jonge vrouwen aansporen om ruim voor hun 25-ste levensjaar één of meerdere kinderen te baren.

Tot slot wil ik de vaders en de moeders van Nederland wijzen op de noodzaak van een goed ontbijt voor uw schoolgaande kinderen. Uit onderzoek van de GG&GD blijkt dat veel kinderen nog te vaak met een lege maag naar school worden gestuurd. Een enkeling eet wel voldoende, maar de voedingswaarde van het door hen genuttigde ontbijt is nihil. Ten overvloede wellicht wil ik uw daarom aanbevelen eens bruin brood in huis te halen. Een aantal sneetjes, met daarop een plakje kaas of fijn vleeswaar, is een zeer geschikt en voedzaam ontbijt, waarmede uw kind de ochtend ruimschoots door zal komen. Heeft u vragen over een goed ontbijt voor uw kind, of wilt u meer weten over de andere campagnes van het Ministerie van Gezinszaken, neemt u dan gerust contact op met mijn departement.

II

In de door de overheid gevorderde zendtijd spreekt tot u de minister van gezinszaken.

Luisteraars,

Het opvoeden van een kind valt vandaag de dag niet mee. Hoewel allerlei instanties, waaronder het ministerie van Gezinszaken, ouders graag terzijde staan bij hun moeilijke taak, blijken steeds meer vaders en moeders hun opvoedtaak niet meer aan te kunnen. Vooruitlopend op de nota "Kind & Opvoeding na 2000", welke in het najaar door mijn departement gepressenteerd zal worden, pleiten de samenstellers van de nota nu reeds voor enkele ingrijpende maatregelen, dewelke de opvoedkundige taak van ouders vergemakkelijken. Uit een interne voorpublicatie van de nota is gebleken dat veel vaders en moeders teruggrijpen naar geweld in de dagelijkse opvoeding. Het schijnt ouders onmogelijk om kinderen op een normale manier te bereiken. Door het wegvallen van de zogenaamde generatiekloof tussen ouder en kind zien kinderen hun opvoeders niet meer als het bepalende gezag in hun omgeving. Ouders zijn in veel gevallen verworden tot gelijken, waarvan de kinderen zelf wel bepalen of zij iets van hun aannemen. het mag duidelijk zijn dat deze basis funest is voor een goede opvoeding. Ouders zien dan vaak het gebruik van geweld als een laatste middel om tot hun kinderen door te dringen. Wanneer dit geweld blijft bij een incidentele oorvijg, of een pak billekoek, kan dat in de meeste gevallen geen kwaad. Erger wordt het wanneer het slaan tot een dagelijks ritueel verwordt. Ouders dienen te beseffen dat een dagelijks portie slaag alleen maar averechts werkt. Beter is het in zulke gevallen hulp te zoeken bij één van de Riagg's, teneinde onder professionele begeleiding de opvoedproblemen een halt toe te roepen.
Aan de andere kant mag van de jeugd van tegenwoordig ook een bijdrage in de problematiek rond de hun opvoeding geëist worden. Voor ouders is het namelijk niet zo leuk wanneer hun dochter een eigen afwerkplek creeërt in de achtertuin, of zoonlief hallucinerende middelen kweekt op de oude hobbykamer van vader. Mijn departement zal binnenkort initiatieven ontplooien om tot een plan van aanpak te komen. Voor het welzijn van de Nederlandse jeugd mogen wij best offers vragen van onze kinderen. Één van de pijlers van dit plan van aanpak behelst een zogenaamde avondklok. Personen beneden de 18 jaar dienen in het ontwerpplan dat nog deze maand aan een aantal organisaties voorgelegd zal worden om tien uur in het huis van hun opvoeders te zijn. Overtreding van deze maatregel zal streng gestraft worden. Ook de jongere kinderen zullen in het plan van aanpak niet worden overgeslagen. Gezinszaken staat een onderwijsaanpak voor die gestoeld is op de Japanse methode, waarin orde en tucht hoog in het vaandel staan.
Tenslotte zal het in het bezit hebben van een wegwerpaansteker door personen beneden de 18 jaar strafbaar worden gesteld. Ook lucifers en de zogenaamde Zippo-aansteker zullen onder dit besluit gaan vallen. Alleen op deze wijze kunnen we de problemen die de van God los levende jeugd van tegenwoordig veroorzaakt het hoofd bieden.

III

In Het kader van de zendtijd van de overheid spreekt thans tot u de minister van Gezinszaken.

Geachte vaders en moeders.

De laatste tijd wordt ons land overspoeld met alarmerende berichten over ouders die hun kinderen, en vaak daarna zichzelf, ombrengen. Het Ministerie van Gezinszaken heeft geschokt kennis genomen van de tragische moordpartijen, welke zich de afgelopen weken in ons land hebben afgespeeld. Helaas lijkt het voor Gezinszaken onmogelijk om deze tragedies een halt toe te roepen, daar de oorzaak ervan in de bij ons bekende gevallen verschillend is. Toch zal mijn departement binnenkort een diepgravend onderzoek instellen, teneinde de vaders en moeders van Nederland een handreiking te bieden, zodat we, met z'n allen, deze tragische, en vaak schrijnende toestanden, het hoofd kunnen bieden en mogelijk kunnen voorkomen. Totdat we de probleemstelling adequaat geïnventariseerd hebben, en er meer zicht is op een lange-termijnoplossing, zal het Ministerie van Gezinszaken een apart telefoonnummer instellen, waarop buren, vrienden van de familie en kennissen melding kunnen maken van vreemde gedragingen van ouders en/of kinderen, die in een gezinstragedie dreigen te belanden. Alleen op deze manier is het mogelijk de problematiek van deze gezinnen te kanaliseren. Ik laat niet na iedere burger erop te wijzen dat het aanmelden van een probleemgezin een tragedie kan voorkomen; deze preventieve maatregel kan levens redden. Het is dan ook van vitaal belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Een zaak die primair staat in de bestrijding van geweld binnen het gezin, is het bespreekbaar maken van gevoelens van onvrede tussen de verschillende gezinsleden. Steeds vaken stuiten ambtenaren van mijn departement op gezinssituaties waarin de relatie tussen ouders en kinderen volledig scheef gegroeid is. Gezinszaken ziet deze vorm van mis-communicatie binnen een gezin als één van de voorbodes van de eerder geschetste familietragedies.
Om een betere communicatie binnen het gezin te bevorderen, zal het Ministerie van Gezinszaken pogingen ondernemen om het gezelschapsspel zijn belangrijke plaats in het gezin terug te geven. Via oud-hollandse bordspelen als 'Mens Erger Je Niet', 'Halma' en het oer-gezellige 'Ganzenborden' hoopt mijn departement een hernieuwde, hechte band tussen de gezinsleden te kweken. Uit recent onderzoek is gebleken dat de spelvariant een therapeutische werking heeft op gezinnen waar de gezinssituatie uit de hand dreigt te lopen. Vanaf half april zullen daarom gezinnen in de gelegenheid gesteld worden deze bordspelen voor en betaalbare prijs aan te schaffen. Gezinnen met een minmuminkomen kunnen voor de aanschaf een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. In het gehele land zullen spoedcursussen gegeven worden teneinde de spelregels op een doeltreffende manier onder de knie te krijgen. Ook de zogenaamde Nieuwkomers kunnen op deze manier meedoen. Op scholen zal, via een door het Ministerie van Gezinszaken ontwikkelde leermethode, aandacht besteed worden aan het spelen van een bordspel. Aan de hand van een uitgekiend computer-lesprogramma zal uw kind inzicht krijgen in de spelregels en de werking van de dobbelsteen.
Via de oud-Hollandse bordspelen hoop ik dat de gezinnen van Nederland dichter naar elkaar toe zullen groeien, en dat ons land tragedies, waarin talloze gezinnen meegesleept worden, bespaard zullen worden; opdat onze kinderen waarlijk een onbezorgde jeugd tegemoet kunnen gaan.

Goedenavond.